Sunday, April 1, 2007

Leila Farjami

__________لیلا فرجامی

____________

چهار تور


امشب،ه
آن بالا
در میان امواج سیاه
چشم یک ماهی،ه

و این پایین ماییم
فلس‌های ریخته بر زمین.ه

تنگ در آغوش هم نشسته‌ایم
و فکر می‌کنیم که مثل شاعران
آب در دهانمان شراب خواهد شد.ه
فرصتِ مستی گذشته‌است
و‌‌ " هیچ خوابی به دریا راه نخواهد برد"ه
این را صخره‌ی بزرگ گفته بود.ه

و این پایین ماییم
فلس‌های ریخته بر زمین:ه
خوابِ بی صید ماهیگیری که تورهایش را در چهار سوی جهان
گسترده بود.ه

__________

No comments: