Sunday, April 1, 2007

Majid Naficy

_____________


The sleep of Rustam, by Sultan Muhammad, Tabriz circa 1520
_____________________

مجید نفیسی


ورزش بامدادی



در ایوان خانه ام سه چیز است
که روز مرا می سازد:ه

زنگ، گل و چرخ ثابت.ه
هر بامداد که بر زین چرخ می نشینم
گذشته و آینده درهم می آمیزند،ه
آویزه های خواب آلود زنگ
با هر نرمه بادی به صدا درمی آیند
و غنچه های نیمه باز گل
چشم در چشم من می دوزند.ه
من سبکبارانه پا به رکاب می زنم
و همراه خورشید و زمین به گردش درمی آیم.ه
آسمان آن بالا رنگ می بازد
و چون جان عرقریزان من
سرمه ای سیر را وامی گذارد
و آرام آرام به آبی روشن می گراید.
ه



ه6 مارس 2007

________________

No comments: