Friday, June 1, 2007

ALI REZA SEYFEDDINI

___________علیرضا سیف‌الدینی
_____________

صدایی شنیده‌ام
Mp3

گذشتنم از صدام
گوش دادنم به سکوت
گذشتنم از شرابم
گوش دادنم به سکوت
گذشتنم از بیداریم
گوش دادنم به سکوت
گذشتنم از خوابم
گوش دادنم به سکوت
گذشتنم از زندگیم نیست
صدایی شنیده‌ام
که شرابم را مست می‌کنم
خوابم را بیدار


____

No comments: