Monday, October 1, 2007

Azita Ghahreman

______________


Viktoriya Sasonkina by Chadwick Tyler
_____________

آزیتا قهرمان

عاقبت


خسته از کشاکش
برکناره پرتابم کرده اند
موج هایی که مرا بر صخره ها و ساحل
کوبیده اند
روح مرا نوشیده اند
و پرکرده اند خیالم را
از صفیر مرغان گمشده
پوسته ام را بادها می پوشند
و سرخ بر می شوند
از میان سوت کشتی ها و بادبان هایی
که بی من رفته اند دیگربار

نه پیکری، نه تمنایی
صبح سرخمانده است
بر طرح تنی از شن
صدفی کبود را بر گوش نهاده است
تا به صدای فریاد کسی گوش دهد
که تنواره ی پریشانش
بازیچه ی آب ها بود و آتش
و رویاهای کوچکش را
پرنده ای می زیست
که بال هایش بریده بود.ه۱۳۷۴
_______


susheela raman ~ ye meera divanapan hai


___

No comments: