Saturday, December 1, 2007

Mahasti Shahrokhi

________________


مهستی شاهرخی
________________

چيزهائی که هر مردی درباره آلت زنانه بايد بداند ! ...ه ه


شعری چنین سطحی و چنین مردسارانه که در ابتدای شعر، صحبت از قدرت آلت تناسلی مرد است و در انتهای شعر همان آلت تناسلی چون درفش کاویانی پرچم و راهنمای شاعر می گردد و اشاره ی کوته فکرانه ی شاعرانه به فروید برای حقانیت بخشیدن به منش و نگرش خود، شعر را پیش از آن که یک مبارزه روشنگرانه علیه ارتجاع تبدیل کند به یک فانتزی پورنوگرافیک مردانه تبدیل کرده است که در پایان پیروزی با آلت تناسلی افراشته ی مرد است. آلتی که به راه افتاده و اکنون می خواهد ملتی را به دنبال خود بکشد، در حالی که هیچ شناختی از ژرفای شهوت اقیانوس مانند زن ندارد، حفره ای که بی آن که آلتش همیشه افراشته باشد می تواند همه چیز را در درون زهدان مادرانه و مرموز خود محو کند...ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه


 _____________

No comments: