Sunday, June 1, 2008

Soroor Javan

_______________________________

سرور جوانشعری برای هیچ کس


گفتم این شعر برای تو
چراغ خاموش شد
خواب در چشم تو بود
و لبهایت بسته
شب سرازیر شده بود در چشمان من
ماه کج شده بود و می ریخت
میان لبهای نیمه بازم
با دهان پر مهتابم
گفتم این شعرها برای هیچ کس.م

____________

1 comment:

Yashar Ahad Saremi said...

وقتی که همین باشد و همین. از زبان همین می ریزد. شاعر این شعر دارد یواش و پنهانی به امضا می رسد. مثل همین.