Tuesday, July 1, 2008

ALI REZA SEYFEDDINI

_____________


Chopping piano - in C -

__________

علیرضا سیف الدینی


دانی که من زعالم یالقیزسنی سئورمن
هم من قوپوزچالارمن،هم من چاخیرایچرمن
ه ه ه ه
شمس تبریزی


بَنَفشنِویسانی ام

۱


آه صورتی که می ریزد این جاست بنفش این جاست بنفشه نه گل ِاین شعرکه می نویسدم عزیز ِمن این جاست نمی بینی اش ازدیواره های سنگی چاه آه چنان بالا آمدکه ران های کبودوزنجیرهای گرد ِ پاهاش را ندیدم لبانم سوخت می سوزد وَانگارچیزی افتاد که ندیدم نه آفتاب بود نه مهتاب بود نه حتا طارمی های آهنی صدای چنگ را هم نشنیدم که گویا ازچین و ماچین می آورد دست های سفید ِکشیده ای که نه کوه را می شناخت نه دره را لبانم سوخت می سوزد چیزی انگارافتادکه می نویسدم قلب ازقیلوله پرید لرزید میان ِپلک هایی که هزار سال ِ بعدروی هم افتاد ایستاده ام درباغی پرازگل های بنفش که می دود لبانم می سوزد شعله ها یی ازمن بالا می رود که بالای هرکدام نام شاعری ست که می سوزد وَباغ همچنان می دود وَمن همچنان ایستاده ام گفتگویی ست ازآتش میان بادوخاکسترم در هروله ای ازبلخ تا قونیه هزارسال درکناره ی گیسوی بلندی که جاری ست ازآدم تا باغ همین باغ که می دود ایستاده بودیم ایستاده ایم روی دیوارهای افراشته میان ِواژه ها زنی که ازصراحی برایم سایه می ریزد باصورتی که می ریزد به ماه که می ریزد نگاه می ریزد بنفش می نویسدم می ریزدم درجام ِکتابت من وَ می نوشدم می نوشدم این واژه ها تا وارونگی که آیین ِعالم است ازماه که می ریزد نگاه می ریزد ازصورتی که مثل ِشلاله می ریزد با چشم های بسته ؟ نه پیکری ازچشم چشم ؟ نه زخم زخم زخم با زخم نگاه می ریزد زخم ونگاه می ریزد درجامی که می ریزد همراه شرابی که می ریزد با عالمی که می ریزد می دویم به نام ِشاعران که مثل ِ مذاب ازگوشه گوشه ی این آسمان نه باران با آسمان می ریزد درصراحی که ازسایه پراست وَسایه ازصورت های ریخته ازبرگ برگ ِعشقه های پیچیده درشهامت که همیشه ی عالم درژرف ترین چاه ِپایتخت ِتنهایی ست نیست یا هست هست ونیست چیست جزشجاعت شرحه شرحه می شوداگرتن بنفش می نویسدت بنفش می نویساندت چون شلاله ای با لب های چاک چاک ازعطش زیررواقی که نه درکشور ِتنهایی نه عالم است این زمان را درهم می شکند حتی اگر بریزد جهان برجهان خاکستر شودعالم صراحی بریزدبا شراب این عزیز ِمن ست که با من ست بیداری پا ودست وسرست نمی بینی اش چنان بالا می آوردم ازدیواره ها ی سنگی چاه آه .ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه هه ه هه ههه ه هه ه ههه

_______________________


No comments: