Tuesday, July 1, 2008

Fariba Sedighim

____________________

فریبا صدیقیمبیا

کمی جلوتر بیا
مثل یک دزد دریایی شاه کلید را بدزد
تو رمز ورود را یاد گرفته ای
من مثل یک خرگوش کوچک ترسیده ام
تردیدهایم راهم بدزد
و عکس چشمهایت را گلدوزی کن روی بالشم

بیا
کمی نزدیکتر ببین
غده های شیری ام ورم کرده اند
من شّره می کنم روی پیراهن تو
تو نبضم را می گیری
و من به خواب می روم روی لک پیراهنت


اگر از کنار پنجره بگذری
شقایق را روی موهایم می بینی
عشق ، شاپرکی که از بازوهایم بالا می رود
و خودت را که روی پلک هایم آرمیده ای


بیا
کمی جلوتر
دست دراز کن و بافه ی موهایم را شکار کن
دختر کوچکم را کنار دریاچه ببر
پاهایم را توی آب بگذار
و بگذار قطب نمای شوق بر مدارش بچرخد


_______________
1 comment:

Anonymous said...

سلام عزيز. شعر قشنگي ست و حس هاي زنانه را خوب بيان ميكني موفق باشي.