Monday, September 1, 2008

NaanaamMasaki Kobayashi

________________

ناناممنم بازی!ه

رَفََََََم تِ
تَفََم بِ
پِ

رَم زدایی

مَسَم حِِ
یَهَم تِ
سِ____

A.
تهی قالبِ ترس است. قابِ ترس.ه
تا رو ديواره فرقی نمی‏كنه اِل چه باشه يا ميكی‏ ماوس
۲
يك، چيزی حاليش نيس. يك يكه. درخت يكه. ترس يك. قابِ ترس دوه، اِل چه دو. مقررات. موسيم آبور دَندا مانده.ه

كلمه‏ها و تركيب‏های تازه: ه
موسيم = از چيزی آن‏قدر برداشتن كه منفی به جا بماند
آبور = درك داروينی از هستی
دَندا = بالارفتن از چيزی كه در واقع پايين است


B.

زبان برای انسان مثل هین است برای خر. باید در موارد خاصی به کار رود. کار زبانی، اعم از فلسفی، سیاسی یا ادبی چوب است در کون خر. اصلن نباید به کار رود. باید نکار رود. سه تار رود. با فشار!ه


______

No comments: