Wednesday, October 1, 2008

ALI REZA SEYFEDDINI

______________


Ali Ufki'den Notlar
________________

علیرضا سیف‌الدینیبَنَفشنِویسانی ام ه2هه
(موسيقار)ههزاره پشت ِ هزاره آواز می آیدازغاری که خوابیده ای با دستی که آب ازآن می چکد آفتاب را ازروی شقیقه ات کناربزن پرده های خواب را کناربزن دست مرا به دیگری نسپار به پا نگو به دست نگو به آمدن حتی نگو بیا یا مرا ببربی پا ودست برپشت یال های آتش گرفته ی گله های اسب این منم می گویم هزار سوارتتار که به یغمای تو آمده ام بهار! ازخاک مردمی که ماه خواب هاشان را آشفته می کند من اما وطنم نام ِ توست وَهرخاکی به نام توست با چشمان ِماخولایی چگونه می آیی که راه گیج می شود چاه منگ با تکان مخملی ات بیا یا مرا ببرآن جا که همیشه آن جا ست اریب ِ بنفش ومه تنیده درمهتاب پاشیده برتپه ماهورهایت وَچراسرخ می زنداندام آخته رانپرس پاهای این جا همیشه برای آن جا می دود سینه اش برای آن جا می تپد جامه را برای آن جا می درد ازآوازهای توکه گوش تنها برای شنیدنش خلق شد وپا ها برای گم شدن ازراه چه راهی ؟چه چاهی؟ همین آوازکافی ست تا هزارسال غبارمن ازآسمان بریزدروی برگ هایی که هی زرد شودهی سبز وهزاره پشت ِ هزاره آواز آواز آوازبیاید ازغارهایی که درانتهای خواب هاست خواب نشسته ای که مرا به عطش شکسته ای شکسته پا هم می دوم می دمد آوازتودرتنم می دوم آفتاب را ازروی شقیقه ات کناربزن پرده های خواب را کناربزن دست مرا به دیگری نسپار بیا یا مرا ببربه خواب.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه هه ه هه ههه ه هه ه ههه___________

No comments: