Wednesday, October 1, 2008

Nazanin Nezam Shahidi

______________نازنین نظام شهیدی
_________________________

بر سه شنبه برف می بارد


برف پاکن ها
دست تکان می دهند.
ه
بر سه شنبه برف می بارد.ه
دست تکان می دهیم:
ه- " خداحافظ... "ه

برف پاکن ها
از روی تو
برف سه شنبه را
می روبند

من دست تکان می دهم
نقش تو را پاک می کنم
ه- " خداحافظ... "ه

بر جاده خالی برف می بارد
و برف پاک کنی
دیوانه وار
به این سو و آن سوی جدار گلو
می کوبد.ه

در گلویم بر نام تو برف می بارد...ه


____


goran bregovic ~ kustino oro_______

No comments: