Sunday, March 1, 2009

Shahrokh Setoudeh Foumani

_____________William James
_________________

شاهرخ ستوده فومنی

سال نو


منتظران مرگ
سرخ
سراسیمه و سرگردان
از این ظرف به آن دست
از آن دست به مرگ نزدیک می شوند


آه ای بنفشه ها
سنبل کبود
نرگس های چهار راه های چراغ های سرخ
سرد
فلزی و معطر
زنده به آبهای کثیف جوی میرداماد


چگونه سال را تحویل می کنید...ه
با این همه مرگ
بدون خونریزی


_______

No comments: