Wednesday, April 1, 2009

Abbas Saffari

__________Francesca Woodman, 1975-1976

_____________

عباس صفاری


مسافر هزار و یک شباولیایش از کودکی او را
از غریبه ها ترسانیده اند
برای همین از شما که رو به دریا
بر پله های این کلیسا نشسته اید
و برای قایق های بادبانی
دست تکان می دهید
بیشتر می ترسد
تا از سوار نقابداری که اسبش را
با سمهای نمد پیچ
کنار دجله رها می کند
و با خنجر آخته ای بر دندان
از رودخانه تاریک می گذرد

در این جاده مار پیچ
با ردیف تابلو های احتیاط و خطر
چه دشوار است
سبقت گرفتن از ترس های موروثی
و چه اندوهناک است فاصله
وقتی پی می بریم همه
مسافران به جا مانده ای هستیم
و زمین شاید
ایستگاه فراموش شده ای باشد
در یک یک شاهراه فلکی______________

No comments: