Wednesday, April 1, 2009

Bijan Najdi____

بیژن نجدی


كسب و كار من
شغل من نگاه نكردن به خونريزيست
شغل من اين است كه روزنامه نمي‌خوانم
شب‌ها
دود مي‌رقصد
در زيرسيگاري روي ميز
پرده مي‌آيد تا نيمه‌هاي اتاق
يعني باد پرده را تكان مي‌دهد
همين باد كه از دريا تا من آمده است
داشتم مي‌گفتم
شغل من
خاموش كردن راديوست
بستن تلويزيون
در تمام ساعات پخش خبر.ه


___

No comments: