Wednesday, April 1, 2009

Wallace Stevens

_____________والاس استیونس
_______

فارسی: عباس صفاریبیداری ساعت ده شب
خانه های تسخیر شده
با خوابجامه های سپید
هیچ کدام سبز نیستند،ه
نه بنفش با دوایر سبز
نه سبز با دوایر زرد
نه زرد با دوایر آبی .ه
هیچ کدام غریب نمی نماید،ه
در جوراب های تور
و کمربندهای پولک دوز

کسی به خواب نخواهد دید
میمون ها و گل های تلفن را
فقط
سالخورده دریانوردی سیاه مست
به خواب رفته در چکمه هاش
هرازگاه ببری به دام می اندازد
در هوای سُرخ_____________

No comments: