Friday, May 1, 2009

Bijan Najdi

__________بیژن نجدی

_________

زوزه‌های یوزپلنگانگودالی در من
در استخوان و ذهن
هم در نهان من
گودالی در من است
لب‌ریز خاک و خاک‌آلوده‌ی یک خالی
که پر می‌شود گاهی از بوی برنج
از سوگواری خرما
گاه دریا
در ژرفای خسته‌اش
فریاد سرداران
گاهی مرگ زوزه‌های یوزپلنگان است
آه گودال سیاه من در من
از گیسوان آتش گرفته می‌آید؟ه
یا برگ‌برگ کهنه‌ی تقویم؟ه
این دود؟ه
که می‌گذرد از دهلیز‌های تو.ه
.........
___________


No comments: