Monday, June 1, 2009

Massumeh Ziai

__________معصومه ضیائی
___________


دیگر پس‌ات نمی‌دهند


برای : ندا و جوانان جنبش سکوت و سبز


حالا سرت به دامن به سینه‌ی‌ من
که خیال کنم
من مادر تو دختر

روُلهَ‌م* هی روُلهَ!ه

حالا تو دختر
همه‌ی دنیا مادر
دیگر پس‌ات نمی‌دهند
پس‌ات نمی‌دهند دیگر

روُلهَ‌م هی روُلهَ!ه

حالا سرت به سینه‌ی دنیا
دنیا مادر
من مادر

روُلهَ‌م هی روُلهَ!ه

حالا تو دختر
همه‌ی دنیا مادر
مادر کجاست که بی مادر
سبز خیابان، سکوت
دهان گلو نگاه
نگاه تو به موبایل روشن
به فردا
به من

روله‌م هی روله!هروُلهَ، واژه‌ی لری: بچه، فرزندتیر 1388/ ژوئن 2009


___________

1 comment:

آذرکیانی said...

هی روله! شناسنامه ات کجاست؟در کدام قاره؟