Monday, June 1, 2009

Mohammad Khorshidi

__________

John Gregory May 17, 1879 - 1958 Philomela, 1922 - bronze on a marble base -Smithsonian
John Gregory May 17, 1879 - 1958 :Philomela, 1922 -
bronze on a marble base -Smithsonian
______

محمّد خورشیدی1

وقتی عاشق ات می شدم
به ماه فکر می کردم و به آسمان
به این که بعد از آن
پشت کرده ام به ماه و
فکر می کن ام به سایه ام
که روی زمین، تنهاست

2

/همدیگر/ ایم
هم /دیگر/ ایم
/تن ها/ ی بسیاریم و
بسیار / تنها/ ییم

3

جویبار ،فاصله ی دوری ست
میان ِ دو آدم برفی؛ه
کاش این تابستان
تو را در میانه ی رود
به من می رساند


_________

3 comments:

azadeh davachi said...

آقای خورشیدی عزیز اشعار زیبایی بود می خوانمتان موفق باشید

مریم اسحاقی said...

سلام آقای خورشیدی
شعرهای پرباری خواندم.بازی با کلمات تن ها و تنهایی بسیار دل نشین بود

فکر می کردم به سایه ام
که روی زمین تنهاست...
پایدار باشید.

مهتاب کرانشه said...

سلام به شما
هر سه شعر را دوست داشتم و بیشتر دومی را که بازی هایش با زبان بیشتر بود