Wednesday, July 1, 2009

Rainer Maria Rilke

_________


Rilke With his wife Clara
_________

راینر ماریا ریلکه

فارسی : رضا براهنی

از " غزل هایی برای اُورفه"هو به تقریب دوشیزه ای بود که از آن هماهنگی یکتای سرود و چنگ قدم بیرون گذاشت
و با شکل دوشیزه اش بر من ظاهر شد
و در اعماق گوشم بستری برای خود گسترد

و در من خوابید
و خوابش همه چیز بود:
ه
درخت های ترسناک، و فاصله هایی که چندان عمیق احساسشان کرده بودم
که می توانستم لمسشان کنم، و در چمنزاران در بهار
همه ی شگفتی هایی که چنگ در قلبم انداخته بودند

او جهان را خوابید [ سراسر یک جهان را با خوابش در خواب برد]
ه
او که خدا را آواز می خواند
چگونه آن خواب ، آنهمه کامل بود که دیگر نمی خواست هرگز از آن بیدار شود؟
ه
ببین: بیدار شد و خوابید.ه

مرگ او حالا کجاست ؟ آه ، پیش از آنکه سرودت به خاکستر بدل شود؟ه
آیا این مضمون را کشف خواهی کرد؟
ه
به کدام سو ناپدید می شود؟ه
به تقریب ، یک دوشیزه ...ه


_____________

2 comments:

Parvaneh said...

آيا آقای دکتر براهنی ترجمه ای از کل سونات های اورفه دارند؟ يا فقط بخش هايی را برگردانده اند؟ و آيا می شود به آن ها دست رسی داشت؟
ممنونم
پروانه ستاری

Parvaneh said...

آيا آقای دکتر براهنی ترجمه ای از کل سونات هايی برای اورفه دارند؟ يا فقط بخش هايی را برگردانده اند؟ و آيآ می شود به آن ها دست رسی داشت؟
ممنونم
پروانه ستاری