Saturday, August 1, 2009

Naanaam

____________Weegee Martian Woman on the Telephone, circa 1955
_______________


نانام


منتقدی که گل‌های باغچه‌اش را به خوب و بد تقسیم کرده بود پوزخندزنان از من پرسید: و شما چه می‌گویید؟ه
پوزخندزنان گفتم: من می‌گویم کُس ننه‌تون!ه___

تاریخ ادبیات رو به دقت مطالعه کرده بود:ه
پستوناش کوچیک بودن
ولی کون خوبی داشت!ه


_________
۷ میلیارد میکروب در جسم زمین. هر کدام اسمی دارد، هر کدام شغلی. کورت وانه گوت هم می‌گفت. ۷ میلیارد. البته او ویروس می‌دید، من باکتری. باکتری خوب و بد دارد (گفته بودی میکروب!). میکروب هم یک نوع باکتری‌ست

ه(نیست)ه
هست
ه(نیست)ه
هست
ه(نیست)ه
هست هست هست! ببریدش!..ه

۷ میلیارد باکتری. بله. گرد و گردالی مثل زمین. چرا نمی خواهید خوبش باشید؟تتق! تتق!... خوبش باشید. کورت وانه گوت هم می‌گفت. گوت بود. گوت یعنی خوب!ه______________________

2 comments:

آذر کیانی said...

سلام. وما از آنچه که نیست پرتیم. متاسفانه.

و. م. آیرو said...

مرسی نانام جان، حال خودشان را دارد این لج کردن‌های تو برای ننوشتن شعر. می‌خوانمت. آیرو