Tuesday, September 1, 2009

Fariba Sedighim

____________


Moon Madness . Andrew Wyeth
_____________

فریبا صدیقیمقطره خونی از انگشت بریده ی ماه روی شب چکید
نیامدی!ه
جلبک های جوان توی آب های مرده غرق شدند
نیامدی!ه
دریا روی صدایت را گرفت
و کویر
خاک در چشم باران پاشید


بزرگ شدی
جوراب هایت کوتاه
و خیابان از پایت کوتاه تر

کجاست تابی که دست هایت را دراز کند
ه ه ه ه ه ه ه و تن آسمان را قلقلک دهد

حالا به جای توپ
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه خطر سبز می کنی؛ه
به بازی؛ ه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه شلاق با پلک هایت طناب می زند
به بازی؛ه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه چشم هایت را قایقی کوچک با خود می برد
به بازی؛ ه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه پنهان می شوی پشت درخت نارنج و جنازه ها را می شماری

من اما اینجا نشسته ام
ه ه ه ه و نگاه می کنم به اقیانوسی که
ه ه ه ه ه ه ه ه آشوبش را گریه می کند
من اینجا نشسته ام
به این تفریق و تکثیر چشم می دوزم
ه ه ه ه ه ه و انگشت هایم جذام
ه ه ه ه ه ه ناخن هایم جذام
ه ه ه ه ه و دست هایم از مک مک ِ جذام، کوتاه

بزرگ شدی
جوراب هایت هنوز روی بند پهن بود
ه ه ه ه ه و از آن آب می چکید
ه ه ه ه ه که پوست پنجره از باد مورمور شد
ه ه ه ه ه ه واز پشت عینکت
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه به بازی
ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه چشم ابرها از گریه ورم کرد

بزرگ شدی سهراب
و دهانت که به شکل بوسه باز شده بود
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه بر لب های مرگ بسته شد
____________

Le Cygne (The Swan) - Camille Saint-Saens. (with an intro by Leonard Bernstein)


________

1 comment:

آذر کیانی said...

سلام. خیلی خوب و ممنون.