Thursday, October 1, 2009

Shahla Bahardoost

_____________


Detail - Yishan temple - Danshui
___________________________

شهلا بهاردوستدر حوالیِ رود کاکلی با صدای آب می خواند
کرمِ ابریشم در آغوش برگی لطیف لمیده
آب آینه اش را جلاء داد و باغچه غرقِ شکوفه هاست
اما من هنوز برای پروانه ها که بال بال می زنند
دلم شور می زند
از آرزوهای بی پروا که دگمه باز می کنند می ترسم
من در وقت های بی وقت حتی به بودنِ تو شک می کنم
گمانم دست های سردم امید را گم کرده اند
باید کاکلی بیاید، برایم بخواند
دوباره خواب ها را معنا، ما را باور کند


__________

1 comment:

آذر کیانی said...

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت.......خیلی خوب .