Sunday, November 1, 2009

The Document People

___________


این عکس تاریخی از میز گردیست در روزنامه ی اطلاعات با شرکت احمدشاملو (شاعر ونویسنده)، محمدقاضی (مترجم)، دکتر جواد مجابی (شاعر ونویسنده)، دکتر فرید نوین (اقتصاد دان و نویسنده) ، کاظم السادات اشکوری (شاعر ونویسنده) و گیتی نوین ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

1350/1971
روزنامه ی اطلاعات
_______________

No comments: