Sunday, November 1, 2009

Nima Yushij

___________


نیما یوشیج
______________

هست شبهست شب یک شبِ دم کرده و خاک
رنگِ رخ باخته است.ه
باد، نو باوه ی ابر، از بر کوه
سوی من تاخته است.ه

هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا،ه
هم ازین روست نمی بیند اگر گمشده ای راهش را.ه

با تنش گرم، بیابان دراز
مرده را ماند در گورش تنگ
با دل سوخته ی من ماند
به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب!ه
هست شب. آری، شب.ه

____________________________

ه"هست شب" شعری است از نیما یوشیج ، سروده شده به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۴. "هست شب" را با آواز استاد شجریان و سنتور زنده یاد پرویز مشکاتیان میشنوید.ه
___________

No comments: