Sunday, November 1, 2009

Zibahu Karbassi

____________


Musaic of Yazd
_________

زیباهو کرباسی

بنا ۱ه

سرآمد: ګزارشی از بنای فروریخته!ه


بنای رویین

خواهران ناتنی سیندرلا با پاشنه های بریده ی خونین توی کفش بلور
دَم اسب را دیده بودند رسیده تا دم درګاه
بقیه داستان را از دهان خواب شنیدیم
و آن چند لکه خونین

بنای میانه

همه خواب آن نخل بومی بود
در باغچه ای که به قدش نمی آمد
سیخ مانده بود و نمی دانست
با آن کلاه قفقازی
چګونه در باد لزګی رفتار کند

زیربنا

بی شباهت به من
با شباهت های ساختګی ناساز ګاه
بی شباهت به من
دست از پا درازتر از دست
از راه می رسیدند
بی شباهت به من
با صورتهای صورتی شده بی صورت
از شعرم آب خورده بود طفلی
با صدایی که آب و نی و نای یار نبود نمی شد
با ګردن و انګشتان بی بلند من معشوق
بی نی نی کهربایی چشمی که تنها خواب دید و عمیق استخوانش شد.ه
بنا ۲

سرآخر: پس طرح بنای تازه ای ریختیمطرز خوانش:ه
زیربنا
بنای میانه
بنای رویین


بنای رویین


تنها منم که نامش را می دانم
من نامش این بود
و همین کافی بود
برای ما شدن
ماآآآآآآآآآآآآآ

بنای میانه


سلول مکتوب زمین
بالبخند عمودی
و یک نشانزیربنا

شاخ ګاو
و دو تخم طلا

________

No comments: