Sunday, November 1, 2009

Shahla Bahardoost

_____________


The Roses of Heliogabalus, by Sir Lawrence Alma-Tadema ,1888
__________________

شهلا بهار دوست


درّه ی هوس های ماچه کسی دست هایت را کشیده؟ه
چه کسی خواب هایت را بریده؟ه

ای ماه، چشم هایت چه دو دو می زنند!
ه
دهانت دور ِ کدام واژه می چرخد،
ه
وقتی که شکلات های تلخ را مزه مزه،
ه
تا دهان، تا درّه خیالهای خام، تا آنور دیوارهای اتاق می بری؟ه
روی دانه های سرخ انار

میان ِ بستر ِ هوس های کبود
کنار ِ وای وای وُ های های یک جنون
بگو دهانت دور ِ کدام واژه می چرخد؟
ه
چه کسی می خواهد، که نمی گوید؟ه
که با من، تا آمدن، تا ماندن، تا شکستن، مکث می کند!ه
زیر گوش صدف های ساحل کدام ترانه نواخته؟ه
در آغوش کدام رودخانه ستاره شمرده؟
ه
از کدام پستان نوشیده که اینگونه مست می کند؟
ه
که لب هایم باز وُ بسته،
ه
با او مدام، غش غش وُ خنده!ه
بی او اینگونه له له، تا چشمکهایش پَرپَر می زنم

چه کسی دست هایت را کشیده؟
ه
چه کسی خواب هایت را بریده؟
ه

ای ماه، چشم هایت چه دو دو می زنند!
ه
دهانت دور ِ کدام واژه می چرخد،ه
وقتی که خواب های مرا بو کشیده
با کبوترانم در اوج پریده
روی مخمل آبی لمیده، سیگار دود می کنی؟
ه
چه کسی می خواهد، که نمی گوید؟
ه
که با تو، تا پریدن، تا رسیدن، تا زخمه بر تار گیتار کشیدن
مدام در درّه هوس هایت پرت، با پچپچه های شبانه ات مست
در آغوش ِ خیالت، ستاره به بند می کشد؟
ه

چه کسی دست هایمان را کشیده؟ه
چه کسی خواب هایمان را بریده؟
ه
ای ماه، چشم هایمان چه دو دو می زنند!
ه
دهانمان دور ِ کدام واژه می چرخند؟
ه

هامبورگ، 29 اکتبر 2009

__________________

No comments: