Tuesday, December 1, 2009

Ardalan Askari

_____________


Karl Struss (Nov. 30, 1886 - 1981)- The Attic Window, Dresden, 1909 - platinum print on paper mounted on paper
_______________________

اردلان عسکری

کرم ها

گفتم كه تا به قیامت نمی کشد آن بالا
و حالا
ه ه باید از مورچه ها پرسید
تا قرارما ن را جایی بگذاریم
ه ه یا زیر جایی
در فاصله جویده ی پوست و گوشت شاید

و خاک هم كه دارد نرم می آید
تا آنجا
ه ه که می شود جنبید
تا کرم هایی كه گرم می گیرند با ما
با کلماتی كه صدا اندازه نداشت
وگذاشت تا هر چه را فراموش

چقدر به فکر ناخن ها یی كه دیگر خراب نمی شوند باش
خودم راهت را باز می کنم
جاش را هم کنار می آییم ه ه با کرم ها


__________

No comments: