Tuesday, December 1, 2009

Leila Farjami

_____________لیلا فرجامی
_____________________

سلام ایران!ه


من دختر حرامزاده ی توام
پدرانم را می شناسم

ناصرالدین شاه و ملیجکانش
و مادرانم
زنان گیس بریده ی اندرونی ها
من دختر حرامزاده ی توام
آن ارگ بم
که دو پایش در زلزله هایت فرو رفته ست
همان زاینده رودی
که دیگر
نمی زاید

صدها سال می شود

و این اولین نامه ای ست که برایت نوشته ام
می دانم
پدرت مرده است
و مادرت بر سر بریده ی خودش
تاج می زند
پسرت هم سرباز بوده است
و شیمیایی آبادان و خرمشهر و اهواز
می دانم
همیشه جنگهایت نبردی مقدس بوده اند
و کتابهای آسمانی ات
معجزات خدایان کوری که حروف نابینایان* می دانسته اند
شاید برای همین
تنها مردگانند که می توانند تاریخ تو را
ادراک کنند

سلام ایران

من دختر حرامزاده ی تو ام
و امروز که حامله ام
جنینم درخت نحیفی ست
که هرگاه به تجاوز خواهران کوچکش فکر می کند
می لزرد و برگهایش
زرد می ریزند

سلام ایران

من دختر حرامزاده ی تو ام
و دوست دارم آنقدر صدایت کنم
تا بفهمند هنوز هم زنده ای
که اگر نه
تنها چون ندا
پس از مرگ
مشهور خواهی شد.ه


__


“Tornerai” from Act 1, Scene 3 of L’incoronazione di Poppea by Claudio Monteverdi [1642] performed by Danielle Borst and Guillemette Laurens with René Jacobs and Concerto Vocale [1990]___

No comments: