Friday, January 1, 2010

George Swede

_______________جورج سویید

__________________

فارسی : سینا فاضل پور۱

مه غلیظ کنار می رود
متاسفانه، من همان جایی هستم
که فکر می کردم


۲

دوباره، آرایشگر کچل
موهایم را
زیادی کوتاه می کند


۳

لبه ی پرتگاه ...... من منطقی می شوم


۴

یک دکمه ی نبسته
روی پیراهن دختر فروشنده ...... اجازه می دهم
بقیه پولم را بدزد


۵

بیمارستان روانی
یک پشه خودش را می کوبد
به پنجره


۶

کفش دوزکی که برش گرداندم
مستقیم پرواز می کند
داخل تار عنکبوت


۷

پا می گذارد
روی مورچه های پیاده رو ...... پسری
که همه اذیتش می کنند


۸

پر از ایده های خوب ...... من تهی از وزن


۹

بازرسی پاسپورت
سایه ی من
آن طرف مرز منتظر می ماند


۱۰

چند هفته ی بدون هم آغوشی
سنگ پرت می کنم به انعکاسم
توی چاله آب

__________

No comments: