Friday, January 1, 2010

Slavoj Zizek

______________Slavoj Zizek
– Apocalyptic Times

_______________


TALK:[mp3]

QUESTIONS:
[mp3]


در قسمت سئوال و جواب حرف های جالبی در باره ی ایران و مسائل اخیر ایران می زند این آقای زی زک

_________

_________

No comments: