Friday, January 1, 2010

Robab Moheb

______________Between the Lines, by Ariana Boussard-Reifel: A book with every single word cut
___________________________

رباب محب


بُرنزهایِ گم شدهه"نه. من خانه ای ندارم، سقفی نمانده است
دیوار و سقف خانه یِ من همین است که می نویسم
همین طرزِ نوشتن از راست به چپ است
در این انحنایِ نون است که می نشینم
سیرِ من از همه یِ بلایا سرکش ک یا گ است..."ه

هوشنگ گلشیریسینه ام،ه
پرسه گاهِ چند رهگذر
گاهی می آیند پنجره هایم را می شکنند وَ
سکوتِ این خانه حقیقی می شود.ه

*

پشتِ درهایِ باز
پُشته هایِ خاک در باد.ه
پشتِ پُشته هایِ خاک
سنگِ زیربنایِ خانه یِ من ست
زیرِ این سنگ "انحنایِ نونِ تو"ست، سفرهایِ خاکیِ مرا
رنگ می زند.ه

*

چرا چشم به گریه پیاله کنیم؟ ه
شعری در باران می چکد
بی چتر به کوچه می زنیم
و باد تکه ای از پیراهنمان را با خود می برد.ه

*

بُرنزهایِ گم شده
خواب هایِ مرا برهم نمی زنند
من در انحنایِ نون ها وُ سرکش هایم
در حواشیِ خودم سیر می کنم
دیوار و سقفِ خانه یِ من همین ست که نوشتم
بر رویِ آب هایِ توفانی
فردا برگی از یک شاخه می شود.ه
دسامبر دوهزار و نه میلادی/استکهلم


___

1 comment:

آذرکیانی said...

سلام و کلمه تویی رباب ....آینه های دردار را باز کن/ ببین سرب معجزه گر را/ حالا که دیگرمن نیستم....ممنون