Friday, January 1, 2010

Sheida Mohammadi

_________________


شیدا محمدی
____________________

سور آخ


اینکه حرف
حرف می زند در من
هولی است در تاریکی
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه با تاریکی

هولی است حرف
که در تاریکی
ه ه ه ه ه ه ه ه با تاریکی
حرفی در من می زند.ه
ه6 نوامبر 2009ه

________________

3 comments:

آذر کیانی said...

سلام. گفتگوی درون رو پایانی نیست .نیست آن هول انگیز ست و چقدر خوب این را توصیف کردی.ممنون

مهتاب کرانشه said...

کار متفاوتی بود شیدا جان

آرش نصرت اللهي said...

به نظرم خوب از عهده ي گردش معنايي كارتان برآمده ايد و مواردي هم چون جدا كردن هول از "هول و ولا" به كارتان كمك كرده است. در ضمن به لحاظ زباني هم مناسب بود