Monday, February 1, 2010

Faramarz Soleimani

_______________


Antique Turkish Tile, Late 18th Century, Size 8 x 8in
____________________

فرامرز سلیمانی


بر التهاب مثلث در تا ق بهمنیبر التهاب مثلث
پر می‌‌شود
حباب آب
از گوشواره ی صدف
پری در باغ دریایی
خجیر خاموشی می‌‌گردد
در گرد راه
در ظرف حرف
آبی‌ پی‌ می‌‌گیرد
مرواریدی رها
آبی‌ به مقصدی خارا
به گوشواره ی صدف می‌‌آویزد
باب حباب
گشوده آتش می‌‌گرداند
در تا ق بهمنی


___________

No comments: