Saturday, May 1, 2010

Ardalan Askari

__________________

Align Center
Odilon Redon
_____________

اردلان عسکری


کوک ها


تو چشم ها یت را می دوزی هر روزه ه ه با وسواس یکی رو یکی زیر
و پاک که می کنی می پرند
ه ه ه پردر نمی آورند ه ه ه می پرند رنگها

روسری را بگیر و ببند

شاید این بادی که از جانب مخالف نمی وزد
خدای نا کرده فرزند نا خلفی باشد
که زیر را رو می کند دور

برگشتن به تو می آید

برگشتن به چشمی که بسیارسپید و قلبی که تند تند
بر گشتن به هر زمانی به تو می آ ید
حتی همین حالا هم اگر بگذری از زیر چشم هایی که سنجاق
پر در می آورند و می پرند
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه کوک ها!ه


تورنتو 2008ه

_____

musichistory:

“Appalachian Spring Suite: 4. Fast” by Aaron Copland [1944] performed by Leonard Bernstein and the New York Philharmonic [1961]


__

1 comment:

halone said...

منظور چه کوکی هست؟
کوک دوختنی؟