Saturday, May 1, 2010

Hossein Sharang

________________


Mishima Kimiyo
__________

پرزیدنت حسین شرنگ


جامه

به صدر نانام

چق چق چق... قرچ
قیچی کندی در اعصابم
می‌ خواند ورد
باید سر از حس‌ها برداشت
رعشه ی رگ‌ها را خنثی کرد
سیخ را از ریشه ی مو چید
باید گردش خون را خواباند
امضای طبیعت را
از زیر عصب بر داشت
تن را از هرزه غرایز پرداخت
باید جان را از نو
اندازه گرفت و برید و دوخت
و زائده‌های عنصر نامطلوب
را بر هم انباشت
نفت بر آن پاشید و سوخت
باید حسین شرنگ را پرت ه ه ه به پتل پرث خوارج کرد
باید جامه‌ای از جسم
جسمی‌ بی‌ اسم
با اعصابی مثله و تسلیم
کرد تقدیم به آینده ی بی‌ تقویم
آینده ی سابق
چق چق.......ه
جمهوری وحشی شرنگستان
______

themagiclantern:

Rebecca Clarke / Viola Sonata (1918-19) - I. Impetuoso; poco agitato

performers: Leslie Howard (Piano), Paul Coletti (Viola)


___________

1 comment:

Unknown said...

Merci Ostad! aaali bood!