Saturday, May 1, 2010

Bobak Zonnoor

________________


Mannequin Factory 2, Sydney — David Moore, 1974
___________

بابک ذوالنور


روزی مثل هر روز


روزی است مثل امروز
مثل دیروز
مثل فردا

روزی است مثل روزهایی
که به زودی فراموش می شوند.
ه
روزیست بیگانه با ذهن
و تنها تقویم توانایی اثباتش را دارد.
ه

روزیست مثل روزهایی
که انگار هرگز نبوده اند
نیستد
و هرگز نخواهند بود.
ه

روزی بی خاطره
چندین مکالمه ی کوتاه
دو یا سه وعده غذا
فنجان هایی که پر و خالی می شوند
صفحه هایی که ورق می خورند
و چون روزهایی
که انگار نیستند
فراموش می شوند.
ه

روزی که نامش را از تقویم می گیرد
و ساعتی که آن را
به تکه های کوچکی
که ثانیه، دقیقه، و ساعت
نام دارند
تبدیل می کند.
ه

امروز نیز می گذرد
و تنها همین شعر است
که مرا به یاد این روز
و روزهای شبیه آن می اندازد.ه

دسامبر ۲۰۰۹
شیراز________

musicophilia:

Symphony No. 3 In F, Op. 90: IV. Allegro - un Poco Sostenuto

Johannes Brahms

Berliner Philharmoniker & Sir Simon Rattle


__

No comments: