Saturday, May 1, 2010

Mahmoud Motaghedi

________________


Odilon Redon, The Sphere, 1890 Charcoal
______________________

محمود معتقد ی


دستی برابرت / خا نه را روشن کن !ه

به یا د: محمد عبدی حا فظه بلند آ زا دی و/ عشقهرزاویه / سوی د وید نی ست
میا ن تو و/ مرگی به نا گزیر
نگا ه کن!ه
چه با را نی بر فرو می با ر د و/ه
پی تا راجی
با تو و / د لی د ر سرزمین ها ی وطن شب
قبیله ها ی سکوت و/ بسآ مد ی بر ا ین همه نامت
خود اما / به بوی ا ستعا ره ای
به کوچه د ر می رسی
آ ه رفیق تیغه ها ی د ربد ری
خا موش و / واژ گون
روح پرچمی ست / ا ز پی با د ها ی شما لی ا ت
پروا ز عشق و / امید
دستی برا برت
خا نه روشن کن !هبها ر89ه


___

Get

J.S. Bach: ‘Jesus bleibet meine Freude’ (Choral from the Cantata ‘Herz und Mund und Tat und Leben’, BWV 147)

Jacques Loussier Trio plays

(original choral)

(piano transcription by Myra Hess)


_________

No comments: