Saturday, May 1, 2010

Sheida Mohammadi

__________________


Paul Cary Goldberg
______________________

شیدا محمدی

هوای پنهانی


زل زده ام به تاریکی که دست می کشد رویِ تنم
ه ه موهایم
و پاورچین پاورچینِ دمپایی های خیس روی سقف
ته گلویم صدای ماغ ماغِ ماه.ه

زل زده ام به تاریکی به تاریکی به تاریکی
برف می بارد روی کاسه و بلور و درخت
روی دامن و شال و کفش هایم و دست های خواب آلود اتاق از دیوارها
ماه هیچوقت این همه کبود این طوری پلک نمی زد

تاریکی به تاریکی تشنه است عزیزم
تاریکی به این تخت سردِ دلتنگ
به پشت پنجره آنجا ( همیشه آنجا شبیه توست. گم . شنگ . یک میز شناور و بوی عسلی خورشید. کره . مربا . نان و بقیه اش را خواب با چشم های من نمی بیند ) از آنجا ...ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
حرف می زند تاریکی با برف
با زنگلوله های در باد ، با این پنجره، این پرده ، این هوای پنهانی

ه - با خودم می ایستم اینجا و اینجا چقدر بوی آویشن و گنجشک های گرم و تو مثل آب ه ه مثلِ . چقدر زود می گذری همیشه . مثل شکوفه های انار و باز ماهِ کبودِ این تاریکی ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
تشنه ام و کسی در کلمه ها راه می رود ه ه ه گوشی را بر می دارد
کسی که تاریک ترین حرف های دلم را می شنود

کلمه های خیس
ه ه ه کلمه های شهوتناک ه ه ه کلمه های وحشی
کلمه های خیره ی روی میز
ه ه روی چشم هایت ه ه روی دیوار
و برف دیوانه ی تابستان

زل مانده اتاقم به دست های تاریکی
و دست های تاریکی روی تنم
کسی روی چشم هایم راه می رود و اتاق با دیوارهایش یواش یواش
می چرخد
آخ
زُل های زلال وُ چشم هایِ گم و گرم.ه

مریلند 6 فوریه ی 2010ه______


musicophilia:

zveneczi:

Dohnányi Ernő: Suite in Olden Style, Op. 24

Prunyi Ilona, piano


__________

2 comments:

آذر کیانی said...

تنها نبودی شیدا !با این شعر زیبا و تمامی این واژه ها که همراهان اند در شبی خیس و تاریک و سرد، تنها نبودی..ممنون

مهتاب کرانشه said...

باز شیدا پیدا شد...باز هم شیدا محمدی در کلمه هایی پیدا شد و در عبارت هایی که مخصوص اوست و تازه است و تازه می کند.مرسی شاعر