Tuesday, June 1, 2010

Jorge Luis Borges, Faramarz Soleimani

________
خورخه لوییس بورخس /فرامرز سلیمانی
_____________________

رویا ، رباعی و چند هایکو
ه*رُباعی

مردما ن دیگر مردند اما این ها همه در گذشته رخ دا د
فصل را هر که می دا ند برای مرگ بیشترین
ایا ممکنست من شهروند یعقوب المنصور
بمیرم انسان که سرخگلها مردند و ارسطو ؟ه


*رویا:
ه

جایی دوردست در ایران برج سنگی نه چندا ن بلندی هست بی در و دریچه ای.در تنها اتاق آن با کفی خاکی به شکل دایره میزی چوبی ست و نیمکتی .در آن اتاق مدور مردی هست که به من می ماند و شعری بلند می نویسد به حروفی که من نمی دانم در باره مردی که در اتاق مدوری دیگر...شعری می نویسد در باره مردی دیگر ...روندی که هرگز پا یان نمی گیرد و هیچ کس نمی تواند بخواند آن چه را که این زندانیان می نویسند .ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

* هایکو ها:ه


شب بی کران
چیزی بیشتر نیست
از شمیم

*

آیا هست یا نیست
رویایی که فراموش کردم
پیش از پگاه


*

زیر ماه
سایه های بلند
همه یک سایه اند

*
دست پیر
خط ها را می چیند
برای فرا موشی


ه* بورخس را ما بیشتر به عنوان قصه نویسی ناب می شناسیم و ترجمه های ما هم در رواج این نظر بی اثر نبوده است اما او خود را در اصل یک شاعر می داند که گهگاه قصه هم می نویسد .گواهی این گونه نگاه دو کتاب تازه اوست در سال ۲۰۱۰:ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
شعر های شبانه و هم چنین: ترانه ها ،که مکمل گزینه شعر های اوست و دیوان کامل شعر ها به زبان اصلی..و این ترجمه ها بدین مناسبت در این جا آماده است.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
ه" او تا دم مرگ از بکار بردن واژه عشق پرهیزی نداشت.خورخه لوییس بورخس آرژانتینی تضاد می آفرید تا واقعیت را عریان کند یا آن که تغییرش دهد .حالا او هم دچار تغییر مدام شده است."ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هف.س.ه
خورخه لوییس بورخس یا تناقض، دنیای سخن۱۲ ،تهران،شهریور ۱۳۶۶
صفحه ۵۸-۶۴

___

Romantique - Claude Bolling & Yo-Yo Ma / Suite for Cello & Jazz Piano Trio (1984)


_____________

No comments: