Tuesday, June 1, 2010

Mahmoud Motaghedi

______________________


محمود معتقد ی
_________________

هر وا ژ ه نفس ها یت / کلما ت / ا ز پیچ تو می آ یند !
هبا را ن شبا نگا هی و
هز ا ر ه ا ی به د وزخ ا رد یبهشتش
بر پا یا ن قصه ها یت چه می گذ ر د ؟
ه
ا برها ی گله وا ر و /ه
ا سب ها ی تشنه د ر با د !
ه
با شب ا ستخوا ن ها یت چه می رود ؟
ه
موریا نه ها ی کوچک گمشد ه
د ر خوا ب تو می د و ند و/
ه
گا هی جها ن
سر ی به صحنه ها ی تو می زند
به یا د آ ر ! / ویر ا نی سطرها و/
ه
غروبی ما ند ه / ا ز پی د ریا ها یت
مگر به کجا یش / تو ا یستا د ه ا ی !
ه
گلو ها ی عا شقا نه / پیر می شوند و /ه
د ر فصل ها ی جوان عا شقی ا ت
بوی ظلمتی بر پا ست
تا بوت ها ی سرخ / بیرو ن توا ند و /
ه
جنگل هنوز / خطبه به نا م تو می خواند
تصویر / نما ی خا نه توست / با پنجره ها ی روشن و / تا ر یکش
هر وا ژ ه / نفس ها یت / کلما ت / ا ز پیچ تو می آ یند !
ه
چیزی بگو !ه


بها ر 89
_________________


led zeppelin
__

No comments: