Sunday, August 1, 2010

Faramarz Soleimani

_______________


Black Abstraction 1927, Georgia O’Keeffe
__________________

فرامرز سلیمانی


VISION-12
*
این پا ره گی برگ این دفتر آواره خزان و برکه در خط های خالی نگاه پنهان می ماند تا پر می شود از نگاه تو و نگاه تو پر می شود از این خالی دمادم تو
هر دم کسی سراغ ما را نمی گیرد و خاموشی وقت گرفتن نشانی نیست هم گذار سایه پشت سایه گذار که ارجی به سایه نمی نهد و تنظیم دایره پشت دایره چرخ میزند در نظم چاه که در شمار بی شمار می چرخد و شمارشی هم نمی تابد و از سکوت ساکت تو که می چرخد بی سکوت می گذرد
و مرگ دیگر باره ی اسب کهر را بر نمی تابد
مرگ دیگر
که پیش پای مرگ مرده بود
این باره گی مرگ

از دفتر مرگ بی پروای پا
گزینه شعر های چاپ نشده

__Antonio Vivaldi: Le quattro stagioni - L’Estate, iii.Presto

The Harp Consort

dir. Andrew Lawrence-King


____

No comments: