Wednesday, September 1, 2010

Mansoureh Ashrafi

_________________


Bowl, Phoenix, Arizona, 2007- Phil Douglis
_______________

منصوره اشرافی


عبور


جوانه هایم سر می زنند،
ه
گاه و بی گاه.
پشت آفتاب دراز می کشم
و باد
و برهنگی
و شلاق.
ه

کجایی تو
کو روزنه ی نوری.
سنگلاخ را در بر گرفته ام
خراشیده، از تیغ های تیز.
ه

چه تفاوت
ما بر خاک، بیدار
تو در خاک، خفته.
ه

خواب دیده ام
خانه ام را گم کرده ام
جنگل ها را می دوم
و شبانگاه،
ه
بر ماسه های سیاه
خفتم
دریا، سیاه
و آسمان سیاه.
ه


گرد نشسته بر روزهایم
اما، چه گوارا نبض تو
با من می زند هنوز.
ه

به زندگی خندیدیم
و هی،
گریه کردیم
در دست های یکدیگر
و دویدیم
بی تابانه
به گریز، از خویش
در پی خانه ای که گم اش کرده ایم.ه

__


beirut - elephant gun


_________________

No comments: