Wednesday, September 1, 2010

Sheida Mohammadi

______________


Kwaidan (Kobayashi Masaki, 1964)
____________

شیدا محمدی

با چشم های نگو !ه

دلم مرد می خواهد
مردی مثل سپید رود
با پوستی روشن تر از ماسه ها
صدایش آرام
ه ه ه ه هنوز از این گوش ماهی ها.ه


دلم مرد می خواهد
مردی با چشم های تابستانی
با چشم های بستنی
با چشم های نمی گویم!
تنش صخره ها و موج های نارنجی
و دست های من
ه ه ه ه ه ه پرنده های سفید تنهایی.ه


دلم مرد می خواهد
مردی با زنگوله های کوهستانی
که از باد برمی گردد
تا در باران های تاریکم
دستِ ماه کبود را بگیرد
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه با رود بخواند.ه


شنیده ام به سرش که می زند
از مرگ جلو می زند
از دور مرا نگاه می کند
که در این سطر
ه ه ه ه ه ه ه ه قرمز می رقصم.هCamarillo, شنبه 26 آپریل 2008
__
David Sylvian & Ryuichi Sakamoto / “Forbidden Colours”

___________________
 Art as Sin: The Middle East and Freedom of Expression -شیدا محمدی- Sheida Mohamadi

  ________________

No comments: