Friday, October 1, 2010

Ali Rez Abbasi

_____________


Prayer flags, Gyantse, Tibet, China, Asia
____________

عليرضاعباسی


اگر خيابان ها
دست به دست هم می دادند
می شد زمين را با سنجاق
از پرچمی سفيد آويزان كرد
و لباس همه ی سربازها را
شبيه پيراهن درختان
يكرنگ دوخت

می شد گلوله ها را
با نخ های تزئينی به بند كشيد
لبخندهای دسته جمعی را
كنار كلكسيون تفنگ در اتاق پذيرايی گذاشت
و نارنجك های رنگی را
روی يخچال چيد

حتی می شد
كشتی هاي جنگی را
ميان درياچه ای وسط پارك آورد
و با قايق های تفريحی
بی آنكه بوسه ای تهديد شود
دور آنها چرخيد

اگر پرچمی سفيد زمين را تكان می داد
پوتين ها
از هر ميدانی رد می شدند
صدای زمين را در نمی آوردند.ه


___

Edith Piaf: L’ Accordeoniste, 1955


___________________

No comments: