Friday, October 1, 2010

Arash Nosratollahi

________________


Masao Yamamoto, undated
____________

آرش نصرت اللهی

درهم


باد ه درخت ه بدو ه ديوار ه خبره بايست ه سنگ ه بي قراره آدم ه آتش
در ميان دادهای درآمده
با گونه های برآمده
نخستين باري كه زيبا شدی در من!
ه
سياهِ رها شده
گيس هاي تو در باد مي دود
چشم های من در تو!هخرداد 89


__


___________

No comments: