Friday, October 1, 2010

Jorge Luis Borges

_____________


Juan Rayos
___________________
خورخه لویس بورخس
فارسی : آزیتا قهرمان

The Apocryphal Gospels

اناجیل مجعول


خواندن انجیل ها نزدیکترین راه جادویی برای بازگشت به نخستین سال های تاریخ ماست وقتی دین یک ایمان پر شور بود . تعصبات و بحث های عالمان کلیسایی بعد هااز راه رسیدند .آنچه به این جدال ها موضوعیت داد مفهوم پسر خدا بودن یک مرد سی و سه ساله بود که برای بازخرید بار گناهان تمام نسل های انسانی شکنجه و قربانی شد . بعدها در میان کتاب های موجود چند انجیل حقیقی و بعضی جعلی اعلام شد . کلمه ی آپوکریپال در شکل امروزی خود به معنی ( جعلی یا دروغی ) است اما در آن دوران به معنی مخفی بود . متن هایی به این نام معمولا برای خواندن همه افراد ممنوع شده بودند وتنها افراد خاص مجاز به خواندن و دسترسی به آنها بودند. ورای ایمان ما به مسیح حضور او واضح ترین شکل در حافظه انسانی است . کسی که در چند سخنرانی عقیده اش را بیان کرد وگفته هایش ازولایتی گمنام در سراسر زمین گسترش یافت . دوازده حواری او بیسواد و از توده ی مردم بودند وعیسی به جز کلماتی که بر شن نوشت و پاک کرد هرگز چیزی ننوشت .( فیثاغورث و بودا نیز معلمان شفاهی بودند) هرگزاستدلال های منطقی استفاده نکرد، شیوه بیان او تمثیلی بود .چنانکه در محکوم کردن خاکسپاری های پر شکوه گفت : دفن یک مرده دفن چیزی بی ارزش است ودر نکوهش ریاکاری فریسیان آنان را گورهای آراسته نامید . هنوز جوان بود که در گمنامی به عنوان یک گناهکار به صلیب کشیده شد چیزی که جنبه ای نمادین یافته است .ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
بی شک عظمت او در دوره های بعد مرهون نامیده شدنش به عنوان مسیح(پادشاه / کریستوس ) است . هر چند هیچ فرمانروای دیگر نتوانست مانند او در طول تاریخ به فرمانروایی اش ادامه دهد . این کتاب ها انجیل های قانونی را رد نکرده اند بلکه همان سرگذشت ها را با تفاوت هایی در شرح معجزات نوشته اند .آنها معجزاتی غیر منتظره را به عیسی درطی پنج سال نسبت داده اند ، از جمله ساختن گنجشک هایی از خاک رس که او به کودکان شگفت زده هدیه داد و گنجشگ های آواز خوان در آسمان پر کشیدند وغیب شدند معجزاتی که به او شهرت بخشید ، اقتدارپسری جوان که هنوز نمی داند این توانایی او را به سمت چه سرنوشتی خواهد برد .
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
در عهد قدیم عالم مردگان یک گور است. در کمدی الهی یک زندان ، زیرزمینی( سلول انفرادی ) با مفهومی نمادین ...در این کتا ب جایی که سایه ای تاریک با شیطانشاهزاده ی مرگ در گفتگوست کسی که ازملکوت خداوند رانده شده است .ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
همراه با کتاب های متعارف عهد جدید این انجیل ها برای قرن ها از یاد رفته بودند در حالی که که بازخوانی آنها قدیمی ترین اسناد درباره افکارعیسی مسیح است .ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه___

Gabriel Fauré: Tantum ergo, Op.62-2

Groupe Vocal de France


___________

No comments: