Friday, October 1, 2010

Mahtab Keransheh

__________________


The ceiling of Chehel Sotoun, Isfahan, Iran
__________________
مهتاب کرانشه

.1ه

ای اصفهان
در نصف جهان مانده ای!ه

اینجا بیدهای مجنون با آسمان می رقصند
من از شعر خیابان سرشار می شوم
از بطن پیامدهای دیروز
از کاشی های آبی مسجدی سترگ
از گذرگاه های بی سمت وبی برگشت.
ه

پل های خاجی شکل خواجه های در بند
امردان دیروزی
مردان امروزی
و رندی مهماندار با سابقه ام.
ه

اصفهان در من می جوشد
.ه

در دوران بهشت های خیالی هشت گانه ی روزگاران بدل
در دل حرمسرای شاهی اش
چه بی خوش! /جا خوش می کنم.
در چهار گوشه ی این عمارت رویایی
حسی هشت گانه ی رمزآلود، آویزان از چلچراغ دیروز
در من
در من
در من رسوخ می کند.
ه
در باغی به وسعت همه ی زن های زمین
در آغوش درخت های سالخورده ی بی تحرک
و در پرده های افتاده و تلخ
حل می شوند؛ اجداد بی حوصله ام.
ه

در تن بادهای افسرده ی محسور
واین انگشتری که وظیفه اش را نمی دانست
من به تسخیر تو در آمدم.
ه
به تسخیر همه ی سلیمان های زمین
دو بوم در هوای تو.
ه

ای اصفهان
بگو
آیا هنوزهم
در نصف جهان مانده ای ؟
ه
2.
ه

دو نفر تنها در یک اتاق
تمام صبوری یک عمر را به دوش می کشند
و از ورای لحظه ها
با حزن می گذرند.
در این هنگام
حتا آینه هم حرفی برای گفتن ندارد.*
ه


ه* شعری از کتاب رنگین کمان عشق


___


Symphonie Espagnole in D Minor, Op. 21: V. Rondo (Allegro) by Edouard Lalo

Joshua Bell with the Orchestre Symphonique de Montreal; Charles Dutoit


__________

No comments: