Friday, October 1, 2010

Razie Khosravi

__________________


Anatomie Feminine,c.1929 by Sasha Stone
____________

راضیه خسروی


ماجرای سنگسار س.م

وقتی که یک زن می ترسد
آرواره های جهان می لرزند
وتمام آفتاب پرست های زمین به سرخ رنگ می بازند
وقتی که ظرف شیشه ای از دست من می افتد
زندگی که مترادف با من است
یارای نگه داشتن وابستگانش نیست
تو با تمام سنگ های اطرافت می شکنی
و مرگ که باقی مانده توست
در هیات ماری سنگی
باز هم از تن من بالا می رود__________


Symphonie Egyptienne 25

Extracted from The great Mozart In Egypt Project

Download it:

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4


___

No comments: