Wednesday, December 1, 2010

Nosrato lah Masoudi

_________________


Iranian Tourists Visiting Persepolis In Iran By David Watts
______________________

نصرت الله مسعودی
تا اطلاع ثانوی


هیچ بهاری مرا به یاد ندارد
همچنان که لبخند تو را هیچ تصویری.
ه
فاصله داشته است همیشه
پرپر زدن ما با آسمانی
که تمام روز را
بی عبورِپرنده به سربرده است.
ه
همیشه با نیست ها بازی کرده ایم
همیشه درگیرِهرگزهایی بوده ایم
که حتا ترکیب ِتصویرهای خوش ِگلیم مان را
پنبه کرده است.
ه
اگرچه کلاه نداری
اگرچه گمان بَرَت داشته است که این باد خوابیده است
اما یادت بمانَد اینها
که از کلاه داری سردرنمی آورند.
ه
به خط ِشکسته ی خواب ِهرشبه در چشم من نگاه کن!ه
گوش بخوابان به قورباغه هایی که از فرط ِ ابوعطا
جلبک در گوش فرو کرده اند!
ه
ای بابا! حیرت را به من زل نزن
گردِ بی حواسی گشتن که حواس نمی خواهد.
ه
درخانه غربتی بودن را
هیچ زبانی ترجمه نمی کند
این جغرافیا
خاک خود را هم می دزدد
و به تخته بزنم همین تاریخ که تکان نمی خورد
خیلی پیش از پیش تر
بر حرف ِ مرد که به ناگهان یکی ست
پا سفت کرده است.
ه
خرابم؟! خرابم را
خدایی درست می گفت آنکه اهل الفیه بود.
ه
دیروز اگر قرمطی ام پنداشتند اصلن غمی نبود
امروز صبح ِعلی الطلوع
لبخند به پایم بستند
و سه سیلی بیشتر
به رُخم مالیدند که مباد
صدای شان را به میمنت این رنگ
جایی پخش کنم.
ه
هی تو هم تا اطلاع ثانوی
سرخی ِ گونه ی مرا
از رنگ گل ِباغ هایی اعلام کن
که هرگزمرا به یاد نداشتند.ه


بیست / آبان / 89

______________________


Pink Floyd | Goodbye Blue Sky__________________

No comments: