Saturday, January 1, 2011

Alireza Nori

________________


The Subway, 1928 - José Clemente Orozco
________________

علیرضا نوریگیر افتادی

کمی نزدیکتر
از اینکه دنباله اش را از زیر پوستم
بکشد بیرون
دنبالت می دود و بند نمی آید
کارش شده
مدام رو کردن سرنخی تازه از من
آخرین بار ِ دیده شدنم
مثلا در نبُردن خیابان به جائی
از بار سوم تو
و پدری که بهتر میدانست ، می داند ؟
ه
....
ازتو تا عکس های نیمه سوخته
که راهی نیست
مثل دست هایت هم حرف نزنی
پیدایت کرده
با علائمی از بوی قورمه سبزی
و تکیه اسم های تازه به تو ...
ه
گیر افتادی !!ه

ومابین کلماتی که به زبان نمی آوری
دیگرجای برای پنهان شدن نیست

__________________________Flamenco Sketches by Miles Davis_______

No comments: